Henryk Sienkiewicz

Wiadomości bieżące, rozbiory
i wrażenia literacko-artystyczne

1879 [161-170]

161

Andriolli kończy przepyszny karton przedstawiający Modrzejewską w roli Julietty. Podobizna ta będzie zamieszczona w Salonie Ungra, a poprzednio jeszcze, lubo na bardzo krótko, w bazarze.

162

Wczoraj w sklepie bazarowym Ungra umieszczono szkice i akwarele Jana Matejki.

163

Bazar ściąga mnóstwo gości, a naokół sklepów, w których zasiadają piękne sprzedające, uwija się fine fleur młodzieży warszawskiej.
Największy napływ okazał się dotychczas w namiocie, w którym zasiada pani Modrzejewska.
Wynosi on przeszło rs 300.

164

Władysław Anczyc, autor Emigracji chłopskiej, bawi obecnie w Warszawie.

165

Niektóre utwory p. Walerii Marrené mają być przełożone, jak donosi "Kurier Codzienny", na język włoski.

166

Wydawnictwa gwiazdkowe dla młodzieży i dzieci mnożą się z każdym dniem.

167

Choinki. Mnóstwo drzewek pojawiło się już na targach i ulicach, a szczególniej za Żelazną Bramą, która w obecnej chwili wygląda jak jeden lasek sosnowy.

168

W gazetach petersburskich podana jest wiadomość, że nauczyciele prywatni bez względu na ich świadectwa naukowe, to jest, choćby byli kandydatami, magistrami lub doktorami uniwersytetów, poddani zostaną egzaminom w gimnazjach, polegających na tak zwanych próbnych lekcjach.

169

Na mocy okólnika ministra oświecenia, zamieszczonego w "Prawitelstwiennym Wiestniku", w szkołach elementarnych mają być używane takie tylko książki i podręczniki naukowe, które zalecone są przez Ministerium Oświecenia lub przez Zarząd Duchowny Wyznania Prawosławnego, a zamieszczone w katalogach drukowanych w Ministerium Oświecenia.
Wszelkie inne książki nabywane dla szkół lub ofiarowane przez osoby prywatne mają być przedstawiane władzy, która w takim tylko wypadku odeśle je z powrotem, jeśli uzna je za odpowiednie i nieszkodliwe.
Władzą, która ma rzecz rozstrzygać, są naczelnicy dyrekcji naukowych i inspektor szkół miasta Warszawy.

170

Węgiel. W dniu 18 bieżącego miesiąca przybyło do Warszawy 105 wagonów węgla, dla drogi warszawsko-wiedeńskiej 14, dla dróg warszawskich na prawym brzegu Wisły 45 wagonów.
W ogóle 164 wagonów.

[powrót]