Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Głosu Narodu"

1 sierpnia 1915. Gr. Hôtel de Vevey.
Suisse.

Szanowny Panie Redaktorze.

W "Tyg. Illustrowanym" z dnia 10 lipca znajduje się artykuł p. L. Włodka, zawierający wiadomości o komitetach utworzonych w różnych krajach Europy i Ameryki w celu niesienia pomocy ofiarom wojny w Polsce. Artykuł ten donosi między innymi wiadomościami, że Komitet Generalny w Vevey zebrał dotychczas około miliona franków.
Owóż kolega Włodek był w Vevey przeszło przed dwoma miesiącami i wówczas kwota znajdująca się w naszych rękach odpowiadała mniej więcej podanej przez niego cyfrze. Obecnie jednak pozwalam sobie donieść, że Komitet Generalny nie tylko zebrał, ale i rozdał kwotę bez porównania większą. Szczegółowe sprawozdanie, które jednocześnie wysyłam, stwierdza, że dla ziem Królestwa pod Rosją oraz dla ziem Królestwa zajętych przez Austrię i Prusy, a dalej: dla Galicji, dla uchodźców galicyjskich, dla ludności polskiej na Mazurach i na Żmujdzi wysłaliśmy razem przeszło półtrzecia miliona franków - ściśle 2 549 425, 30.
Pozostałą, dość znaczną kwotę rozdzielimy w najbliższej przyszłości.
Ponieważ pisma galicyjskie i poznańskie powtórzyły artykuł pana Włodka, przeto upraszam je obecnie o przedrukowanie niniejszego sprostowania.
Z wysokim poważaniem

Henryk Sienkiewicz


[Sprostowanie informacyj L. Włodka o finansach Komitetu Szwajcarskiego.] Pierwodruk "Głos Narodu" 12. VIII 1915, nr 199. Autograf w Bibliotece Jagiellońskiej.

[powrót]