Henryk Sienkiewicz

Do wydawców w Bostonie

Messers Little, Brown and Company.

Gentlemen,

Having concluded with You an agreement concerning my novels, translated by M. Jeremiah Curtin and published by Your Hause[!], I have the honour to declare, that the publication of these novels by other publishers vould[!] be done against my will and interest.
As far as I know, I cannot put a legal stop to their publication by others, but I think that the public opinion in your country might in this case take the place of law, since the feeling of comercial[!] honor[!] is so highly developed in the United States.

Your[!] truly[!]

Henryk Sienkiewicz

[1898]

Przekład

Szanowni Panowie!

Zawarłszy z Panami umowę w sprawie swych powieści, tłumaczonych przez J. Curtina a wydawanych przez firmę Panów, mam zaszczyt oświadczyć, że ogłaszanie tych powieści przez innych wydawców byłoby niezgodne z moją wolą i interesami.
O ile mi wiadomo, nie mam podstaw prawnych do przeszkodzenia ich wydawaniu przez osoby inne, myślę jednak, iż opinia publiczna w kraju Panów zastąpi prawo, zwłaszcza że poczucie uczciwości kupieckiej jest tak rozwinięte w Stanach Zjednoczonych.

Z poważaniem

Henryk Sienkiewicz


Fotokopia listu tego, pisanego bardzo zabawną i niezbyt ortograficzną angielszczyzną, ukazała się w wydaniu "Ogniem i mieczem" sporządzonym w r. 1898 nakładem firmy Little, Brown & Co, jednej z niewielu zagranicznych, która autorowi płaciły.

[powrót]