Henryk Sienkiewicz

Do redakcji "Głosu Narodu"

Vevey, 6 lipca 1915
Grand Hôtel

Szanowny Panie Redaktorze.

W n. 157 "Głosu Narodu" z dnia 1-go lipca znajduje się wiadomość, że suma przesłana przez Kom. Gener. Szwajcarski do Komitetu B[iskupiego] w Krakowie wynosi 438 109 k. i 10 halerzy. Odnosi się to niewątpliwie do daty znacznie wcześniejszej. Ponieważ jednak niezgodność tej kwoty z ogłoszoną niedawno przez nas sumą ofiar przesłanych z Vevey do Krakowa mogłaby zdziwić pańskich czytelników, przeto zanim Czcigodny K[siążę] B[iskup] K[rakowski] ogłosi obszerniejsze sprawozdanie, pozwalam sobie przesłać Sz. Panu następujące objaśnienie.
Dnia 8 marca 1915 wysłaliśmy do Krakowa Komitetowi Biskupiemu 50 000 fr. - Dnia 29 marca dla Galicji 50 000 i dla ziem Królestwa okupowanych przez Austrię 50 000. - Dnia 8 kwietnia przez Poznań dla ziem Król. Polskiego pod Austrią 20 000 marek - 22 000 fr. - Dnia 16 kwietnia dla Galicji Zachodniej 50 000 fr. i dla ziem Królestwa Polskiego pod Austrią 100 000 fr. Dnia 3 maja dla Olkusza i okolicy 15 000 fr. i dla Zagłębia Dąbr. 25 000 fr. Dn. 2 czerwca wagon streszczonego mleka dla Krakowa - 10 489 i 90 cent. oraz 10 czerwca wagon dla Chotzenia = 10 489 i 90 - Dn. 16 czerwca wypłacono prałatowi Ślepickiemu 50 000 fr. Dnia 21 czerwca dla ziem Królestwa pod Austrią 180 000 fr. Dnia 29 czerwca dla ziem Kr. Polskiego 25 642,95 c. Na koniec dn. 5 lipca na zakupy żywności 150 000 fr. - Co wszystko czyni razem 788 tysięcy 622 fr. i 75 centymów, czyli na korony około 800 000.
Oczywiście w miarę napływu ofiar będziemy wysyłali dalszą pomoc.
Wyrażając przy tej sposobności cześć dla działalności Księcia Biskupa Krakowskiego i najgłębsze uznanie dla jego Komitetu, proszę uprzejmie, abyś Szanowny Pan zechciał łaskawie, po porozumieniu się z K. B. K., zamieścić niniejsze objaśnienie w swym znakomitym dzienniku.
Z wysokim poważaniem

Henryk Sienkiewicz


[Wykaz sum przesłanych do różnych ośrodków w Polsce.] Pierwodruk "Głos Narodu" 16. VII 1915, nr 155. Autograf w Bibliotece Jagiellońskiej.

[powrót]