Wiersze i inne drobne utwory

1. Wiersze młodzieńcze.

I. Sielanka młodości

II. [Sam nie wiem, jak mam weną poetyczną władać]

III. [List do przyjaciół]

2. Przekłady z Horacego.

I. [Do Pyrry]

II. Do Pyrry

III. Ad leuconoen

IV. Do Chloe

V. Do Wenus

VI. Pochwały życia wiejskiego

VII. Do Aristiusa Fuskusa

3. Bajki.

I. Wilk i kozieł

II. Pieśń litewskich borów

III. Kwiaty i krzemienie

IV. Metamorphosis

V. Brody dla kóz

VI. Lekarze

4. Epigramy i wiersze albumowe.

I. W albumie panny Wiesławy Lelewelówny

II. W albumie panny Marii Babskiej

III. W albumie pani Zofii z Kossaków Romańskiej

IV. Toast na cześć mistrza Kazimierza

V. [Do doktora Winternitza]

VI. Lotus

VII. Dzińce od tatusia

VIII. W albumie młodej dziewczynki

IX. [Zalotna mama]

X. Na pamiątkę znajomości zawartej w Kissingen

XI. Wspomnienie z Kissingen

XII. W albumie pani Z. Osbergerowej

XIII. Morały

XIV. [Przeznaczony]

XV. [Rozum i miłość]

XVI. [Na żonę]

XVII. [Jestem sobie syn szlachecki]

XVIII. Elegia do Wandzi

XIX. W albumie pani A. Czarnowskiej

XX. Wiersz makaroniczny

XXI. Bez adresu

XXII. W odpowiedzi

XXIII. W albumie...

XXIV. W albumie panny Sołtanówny

XXV. Nauka

XXVI. W albumie Anny Leo

XXVII. W albumie J. Dynowskiej

5. Aforyzmy.

Aforyzmy Sienkiewicza, pisane jako samodzielne utwory literackie, tj. niezależne od "złotych myśli", które wyławiano z jego powieści i nowel i wydawano zbiorowo, pojawiały się drukiem w czasopismach i pismach nieperiodycznych, zwłaszcza w przeróżnych jednodniówkach począwszy co najmniej od r. 1881. Odpisy ich, sporządzone już tylko przez samego autora, już to przez kogoś z rodziny, znajdowały się w "papierach rodzinnych" w Oblęgorku. I. Chrzanowski, sporządzając wydanie "Pism zapomnianych i nie wydanych", wydobył z tego źródła dwadzieścia pozycji, do nich zaś dołączył drugie tyle z pierwodruków. Po ukazaniu się zbioru miłośnicy Sienkiewicza, St. Jurek i in., dostarczyli wydawcy nowych materiałów, rozproszonych w niedostępnych drukach, tak że przystępując do wydania "Pism" nakładem Ossolineum, przekazał on L. Bernackiemu zbiorek 70 aforyzmów. Ja dorzucam tu garstkę dalszych. Z korespondencji Sienkiewicza wiadomo, iż o aforyzmy zabiegali u niego nie tylko natrętni redaktorzy jednodniówek, ale i wszelkiego rodzaju łowcy autografów, spodziewać się więc należy, że z biegem czasu ta kategoria jego utworów wzbogaci się niejednym jeszcze nabytkiem.

[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] [101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-159]

6. Mowy przy odsłonięciu pomników.

I. Mowa na odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie

II. Mowa przy odsłonięciu pomnika J. Słowackiego

III. List na odsłonięcie pomnika Stefana Czarnieckiego

IV. Pismo na odnowienie grobowca hetmana Żółkiewskiego

7. Wspomnienia o zmarłych.

I. Jan Chęciński

II. Tytusowi Chałubińskiemu

III. Po śmierci Wyspiańskiego

IV. Helena Modrzejewska

V. Nad mogiłą Jeża

8. Przemówienia i pisma okolicznościowe.

I. Toast na cześć Cypriana Godebskiego

II. Adres jubileuszowy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

III. Na zjeździe wychowańców Szkoły Głównej

IV. Na jubileuszu Stanisława Tarnowskiego

V. Do Marii Rodziewiczówny w 25-lecie jej pracy

9. O sobie i swych pracach.

I. Marzenia młodości

II. Przemówienie na własnym jubileuszu

III. Podziękowanie za udział w jubileuszu

IV. List do "Słowa" w sprawie Quo vadis

V. O genezie Quo vadis

VI. Redakcja "Biesiady Literackiej"

VII. W Sztokholmie na uroczystości rozdawnictwa nagród im. Nobla

VIII. O powstaniu i przekładach Quo vadis

IX. O swojej własnej twórczości

X. Do redaktora "Kłosów Ukraińskich"

XI. Dlaczego mogłem czytać Szekspira?

XII. Wspomnienie

XIII. Podziękowanie za uczczenie 70 rocznicy urodzin

XIV. Listy do Stefana Dembego (Autobiografia)

XV. Do redakcji "Słowa"

XVI. Do redakcji "Słowa"

XVII. Do redakcji "Czasu"

XVIII. Do redakcji "Słowa"

XIX. Do redakcji "Słowa"

XX. Do redakcji "Tygodnika Illustrowanego"

XXI. Do wydawców w Bostonie

XXII. Do Jeremiasza Curtina

XXIII. List otwarty do księcia E. Uchtomskiego

XXIV. List do Federiga Verdinois

XXV. List do Bronisława Kozakiewicza

XXVI. Podziękowanie Towarzystwu Tatrzańskiemu

XXVII. Podziękowanie Kołu Polskiemu w Wiedniu

XXVIII. Podziękowanie Kołu Polskiemu w Berlinie

XXIX. Do czasopism francuskich

XXX. Do redakcji "Gazety Polskiej"

XXXI. Do redakcji "Kuriera Warszawskiego"

XXXII. Do pisma "Russkije Wiedomosti"

XXXIII. W sprawie testamentu A. v. Olszewskiego

XXXIV. Podziękowanie za życzenia Uniwersytetu Lwowskiego

XXXV. Toast łaciński z r. 1900

10. Odezwy i listy o składki na cele publiczne.

I. W sprawie rodziny I. Hamerlińskiego

II. O sanatorium akademickie

III. Odczyty na powodzian

IV. O sanatorium dla nauczycieli

V. "Dar grunwaldzki"

VI. List do Juliusza Leo prezydenta m. Krakowa

VII. O opiekę nad ruinami zamku w Chęcinach

VIII. O pomoc dla ochronki im. Sienkiewicza

IX. List do Oswalda Balzera

X. W sprawie koncertu słowiańskiego

XI. O pomoc dla dotkniętych głodem chłopów w Galicji

11. Fragmenty dramatyczne.

I. [Bolesław i Anna]

II. [W Ostendzie]

12. Utwory prozą.

I. Szkice amerykańskie

II. Zemsta rabina

III. Fragment powieści o cesarzu Othonie

IV. Plan "W pustyni i puszczy"

13. Wypowiedzi i przemówienia okolicznościowe.

I. Na jubileusz Kazimierza Lubowskiego

II. O miejsce dla pomnika Mickiewicza w Krakowie

III. Zaproszenie na zebranie Komitetu Mickiewiczowskiego

IV. Zasługi Adama Pługa w sprawie pomnika Mickiewicza

V. Ku czci Ignacego Paderewskiego

VI. Na 600-lecie Petrarki

VII. Do redakcji "Rozwoju"

VIII. Na jubileusz Józefa Kotarbińskiego

IX. [Epitafium]

X. Adres na 25-lecie "Piątków" Dra Benniego

14. Wypowiedzi o literaturze i sztuce.

I. Ładnowski

II. Do nieznanej nowelistki

III. Do Marii Błotnickiej

IV. ["Sumy bajońskie"]

15. Dwie przedmowy polityczne.

I. C. Pettinato: "Sui Campi Di Polonia"

II. Julia Ledóchowska: "La Pologne Devastée"

16. Wywiady.

I. Wywiad odeski

II. Wywiad z r. 1900

III. "Krzyk Polski"