Publicystyka

1. Szkice literackie

I. Szkice i rozprawki

Mikołaj Sęp Sarzyński. Studium literackie

Kasper Miaskowski. Studium literackie

O naturalizmie w powieści - I

O naturalizmie w powieści - II

O powieści historycznej

Listy o Zoli

Maria Konopnicka

O Tołstoju

Słowacki-Helios

II. Recenzje literackie

Przegląd literacki. Pan Graba. Powieść p. Elizy Orzeszkowej

Przegląd piśmiennictwa polskiego. Kurs historii wieków średnich, napisany przez Tadeusza Korzona

Genezis z Ducha

Nowe dzieła. Stosunki stolicy apostolskiej z Iwanem Groźnym

Przegląd literacki. Czarna nić. Powieść Felicjana Gryfa - Sabina Michała Bałuckiego

Przegląd literacki. Pamiętniki Daniela Józefa Tretiaka

Z powodu "Sfinksa"

Literatura, biografia i krytyka. Modlitwa Wacława

Przegląd działalności Akademii w Krakowie

Szkice literackie. I. Zarys literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu, przez dra P. Chmielowskiego

Szkice literackie. II. Pisma Bolesława Prusa. Przygoda Stasia, Powracająca fala, Michałko, Sieroca dola

Przegląd piśmiennictwa polskiego. Pieśni i piosenki, zbiór poezyj Marii Szeligi

Przegląd literacki. Głowy do pozłoty, powieść Jana Lama

Bibliografia informacyjna. Przewodnik dla cieśli J. Heuricha. - Wędrówki delegata Jordana. - Stefan Damalewicz A. Chodyńskiego. - Akta grodzkie i ziemskie. - Obce żywioły J. A. Fredry. - Mały nauczyciel M. Grabowskiej

Fryderyk Chopin, życie, listy, dzieła przez Maurycego Karasowskiego

Krytyka, sprawozdania, bibliografia. Z przeszłości Polesia kijowskiego, opowiadanie historyczne dra Antoniego J.

Sprawozdania powieściowe. Na tułactwie, obrazy współczesne przez J. I. Kraszewskiego. - Do nieznajomej, nowele z rękopismu znalezionego przepisał L. Mèyet

[Powiastki historyczne J. Grajnerta]

Książki i ludzie. Sur la pierre blanche Anatola France'a

Pieśń pokoju. [W. Gomulicki: Biały sztandar]

Wojna szwedzka Kubali

III. Przedmowy

Nowele Walerii Soleckiej

Pasierby Anatola Krzyżanowskiego

[Maria Wodzińska]

[Wspomnienia sierżanta Legii Cudzoziemskiej]

IV. Recenzje teatralne

Przegląd teatralny. Wystąpienia gościnne p. Wincentego Rapackiego w komedii Nasi najserdeczniejsi

Teatr: Stary mąż, komedia w 4 aktach przez Józefa Korzeniowskiego

[Przegląd teatralny] Sztuki: Kotzebuego Nieszczęśliwi. Dumasa-syna Pan Alfons i Barièr'a i Tibousta Fałszywi poczciwcy

Kronika teatralna. Flecista, komedia w 1 akcie Augiera. Z postępem, komedia w 5 aktach K. Zalewskiego. Nieobecny komedia w 1 akcie przez Manuela

Nietoperze, komedia w 4 aktach przez Edwarda Lubowskiego

Teatr. Kosa i kamień, przysłowie dramatyczne J. I. Kraszewskiego. Okno na pierwszym piętrze, dramat w 1 akcie przez J. Korzeniowskiego

Teatr. Filiberta, komedia w 3 aktach Emila Augiera

Teatr. Z powodu Intrygi i miłości (Cabale und Liebe), dramatu Fryderyka Szyllera

Kronika Teatralna. Wit Stwosz dramat w 5 aktach, napisał Wincenty Rapacki

[Teatr] Przed ślubem, komedia w 5 aktach przez K. Zalewskiego

Kronika miejscowa i prowincjonalna. Teatr. Posąg, dramat w trzech odsłonach przez W. Szymanowskiego

Teatr. Wspólne winy, obraz dramatyczny w 5 aktach, napisał J. K. Glasiewicz

Piękna, dramat w 4 aktach Wł. Okońskiego

Jacuś, komedia w 4 aktach przez Edwarda Lubowskiego

2. Bez tytułu - Felietony "Bez tytułu" pojawiały się w warszawskiej "Gazecie Polskiej" w r. 1873 od 24 marca do 15 grudnia w numerach: 67, 78, 89, 99, 110, 121, 131, 143, 223, 235, 246, 258, 269, 280. Felieton I ukazał się bez podpisu, IX podpisany kryptonimem H. S-cz, reszta inicjałami H. S.

I. [O prasie periodycznej, polityce, o nas i o Niemcach, o szkołach, odczytach, projektach, rautach i koncertach, Przytulisku i Biurze Nędzy Wyjątkowej, wiośnie...]

II. Nasi dzisiejsi poeci - Poezja i powieść - Dyplomacja prelegentów - Kobiety i wiosna - Prima Aprilis - Kopernik p. Matejki w "Tygodniku Ilustrowanym" - Drzeworytnictwo - Malarstwo - Wystawa wiedeńska - Animusz jako cecha naszego charakteru - Sprzedaż Wiśniowca - Stare i nowe czasy - Marzenia - Właściciele domów

III. Gospodynie po świętach - Na placu Ujazdowskim - Życzenia - Nowe zwyczaje - Płeć piękna i małżeństwa - Dziwne zaślubiny - Capuletti i Montecchi - Wpływ wiosny - Saski Ogród - Zwierzyniec Bartelsa - Artysta ekonomistą - Nowy gladiator - Projekt reformy literackiej

IV. Odsiecz Wiednia Brandta - Domowe uroczystości - Jeszcze o Mazepie - Koncerta - Dwugłowy słowik - Nasze drogi i mosty - Nowe pismo - Dawne i nowe pszczolnictwo - Ludność nadwiślańska - Saska Kępa - Nasze piękności - Kąpiele - Podróżomania - Metamorfozy

V. Ruch piśmienniczy i spory literackie - Brak światła na ulicach - Majówki - Urodzaje - Wystawa wiedeńska - Sztuczne nawozy i 500 000 rb. - Skarb czy dług? - Kultura, kredyt i spółka - Nie będzie starzyzny

VI. Odczyty minione męskie i przyszłe kobiece - Nasi znani i nasze znane - Przeszkody do prelekcji - Muzyka węgierska - Orkiestra z miejscowych artystów - Walka o uszy i pieniądze - Korzyści z zagranicy przywożone - Polowanie na posagi - Loterie fantowe i różne z nich wynikające smutki - Nudne rozrywki - Krótki felieton z powodu niepogody

VII. Teatr Letni - Mazepa - Przyjemności miejskie - Ulewy i upały - Kurz - Ulica Marszałkowska - Nasze bruki wobec postępu - Mleczarnie i miłość - Teatr niemiecki w "Alkazarze" - Uroczystość Bożego Ciała - Jarmark wełniany - Wyścigi

VIII. Wianki - Popisy szkolne - Dobroczynność - Loteria fantowa - Życie towarzyskie - Etykieta - Warszawa z wysokości lotu ptaka - Rady dla czytelników - Warszawiacy na wsi i wieśniacy w Warszawie

IX. Jak się piszą niektóre felietony i recepta na nie - Właściciele domów i reżyseria teatralna - Walka - Kawa pokoju - Jesień - Nowe wydawnictwa - Biblioteka Główna - Projekta - Odczyty dla Żydów - Terminatorowie warszawscy

X. Goście z wystawy powszechnej - Wystawa przemysłowa wszystkich guberni Królestwa - Kongres naturalistów - Nowe reformy w Spółce Połączonej Pracy Kobiet - Kantory - Panie i służące - Rauty jesienne - Tanie żarty - Zakończenie

XI. Wojna - Rozczarowanie - Wojna roznosicieli kurierów "Codziennego" i "Warszawskiego" - Sezon prelekcyj - Nie ma sali - Zasady Resursy Obywatelskiej - Schronienie pod gościnny, lubo nie opalany dach teatru Rappo - Prelekcja p. Ochorowicza - Rozczarowanie pewnego starozakonnego - Seria odczytów - Harderoskop p. Hardera - Koncert na dochód niezamożnych studentów - Uniwersytet nie jest jedyną naszą naukową instytucją - Gimnazjum realne - Cmentarz - Pamięć o umarłych odradza żywych

XII. Przejazdy na ulicach - Nasi dorożkarze - Bezpłatne lekcje gimnastyki - Św. Marcin - Zima - Teatr - Nowe sztuki - Walka o bilety - Antyteza - Śmiechy na Otellu - Rollina - Ślizgawka na Saskim placu

XIII. Gawędka z czytelnikiem - Nowiny warszawskie - Zakład rękodzielniczy dla kobiet, czyli nowa tajemnica Warszawy - Listy na cudze imię - Właściciele składów węgla - Chóry w Towarzystwie Muzycznym - Zwyczaje teatralne - Wigilia św. Katarzyny - Zebranie w Resursie Obywatelskiej - Apologia czasu - Rozrywki warszawskie - Teatr Rappo - Amerykańskie małżeństwo - Orkiestra węgierska - "Tivoli" i jego wieczory tańcujące - Sprawozdanie dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Miejskiego - Zakończenie

XIV. Reklama i jej historia wedle amerykańskich podań - Dedykacja - Prospekty i ich dobra strona - Emulacja wydawnicza - Trochę o muzyce - Malarstwo i gramatyka - Życie artysty (seria obrazów) - Kilka słów w obronie członków Resursy Kupieckiej przeciw złośliwym napadom

3. Sprawy bieżące - Felietony "Sprawy bieżące" pojawiały się w dwutygodniku warszawskim "Niwa" w latach 1874 (tom VI) i 1875 (VII, VIII), a mianowicie: I w tomie VI, s. 49-54; II - w t. VII, s. 213-219; III - w t. VIII, s. 59-71; IV - w t. VIII, s. 149-152; V - w t. VIII, s. 309-316; VI - w t. VIII, s. 384-392; VII - w t. VIII, s. 451-458; VIII - w t. VIII, s. 539-546; IX - w t. VII, s. 630-636.

I. [Komedia Zofii Mellerowej pt. Zyzio]

II. [Kilka słów o obronie "Niwy" i jej współpracownika, p. Jeleńskiego, który w artykule pn. Kalisz i jego okolice zaznaczył, iż dużo spotyka się Niemców wśród kupców i przemysłowców kaliskich - W kwestii poczty i napisów w gmachu pocztowym li tylko w języku rosyjskim - O możności wysyłania listów nie tylko do Jedo, Bangkok, Rio-Janeiro, ale i do Wilanowa, Mokotowa itd. - O przyjściu do skutku budowy kolei nadwiślańskiej - O wyborach do Zarządu Kasy Zjednoczenia przy kolei warszawsko-wiedeńskiej - O nowych wydawnictwach]

III. [Och, te upały! - Egzamina młodzieży - Zwrot ku przedmiotom realnym na pensjach żeńskich - Królestwo za jeden treściwy list kobiecy - Gorąco jednak nie przeszkadza pracować - O nowych książkach - Podróże Klemensa Kanteckiego i Józefa z Mazowsza w celach naukowych - Zamiar p. Jeleńskiego otworzenia w Warszawie czytelni dla kobiet - Życzenie, aby p. Jeleński mógł jak najprędzej na cel tak piękny własny dom wybudować, chociażby z betonu - Pierwsza u nas fabryka betonu - Groby: Kremer, Libelt, Wilkońska - List T. J. Roli w kwestii postawienia pomników Libeltowi i Kremerowi - Dwa popisy: Instytutu Muzycznego i Instytutu Głuchoniemych]

IV. "Antokol" - Pochód cywilizacyjny - Teatra ogródkowe - Boginki - Skwary warszawskiego żywota i dorożki - Instytucja miejska - Klepsydry - Sławetne miasto - Ochronki wiejskie i felietonista

V. [W kwestii straży ogniowych - Historia warszawskiego ogrodu zoologicznego - Komitet sanitarny - Kanalizacja czy trzeci most na Wiśle - Groźba epidemii - Ucieczka mieszkańców Warszawy na lato za granicę lub na prowincję - Reżyseria teatru na urlopie - Występy panny Deryng - Kolacyjka "Pod Rakiem"]

VI. [Sprawozdania z rozmaitych Towarzystw - Nasze stosunki społeczne jako materiał barwisty do komedii satyrycznej i tendencyjnej - Febris aurea Z. Sarneckiego - Koniec saison morte - Wypadek w świecie literackim, który powinien był dostarczyć materiału felietonistom - Polemika p. Baudouina de Courtenay - Uczony filolog ma rozdrażnione nerwy - Miłość własna nieraz wiedzie ludzi na bezdroża śmieszności]

VII. Wieści niepokojące panny i aplikantów kolejowych - Co zarządowi do tego - Abyssus abyssum - Jeszcze o stowarzyszeniu "Merkury" - Co go zabija - Niedoszłe zebranie - Co robili członkowie - Historia muzeum - Muzeum hr. Łubieńskiego i Matiasa Bersohna - Co się z nim stało - Filantropowie i dobroczyńcy - Potrzeba nowych komitetów - Bajka o losie chorego kura - Przykład z Ostrowi - Klub - Czynność Ostrowi - Towarzystwo Muzyczne - Koniec wakacyj - Sezon przeszły i przyszły - Teatrzyki - Czym są a czym być mogły - Stosunek do prasy - Loteria fantowa

VIII. Gromy "Przeglądu" - Jeszcze o liście filologa - Konsekwencja i parlamentarny język - "Przegląd" dawniejszy i dzisiejszy - Nowiny bieżące - Zjazd kolejników - Skutki zjazdu - Posiedzenie akcjonariuszów drogi żelaznej warszawsko-bydgoskiej - Rozdział zarządu - Przyczyny tego - Mężowie negatywni - Przykre wieści - Przyszłość - Platoniczne akcje i platoniczna dywidenda - Szkoła Handlowa Leopolda Kronenberga - Doniosłość jej - Kantor wekslowy p. Porazińskiego - Konkurencja - Zapewnienia - Wskazówki na lepsze - "Hacfiro" - Mimowolne pytania bez odpowiedzi - Język hebrajski - Potrzeba organu nie-hebrajskiego - "Izraelita" - Czy odpowiada celowi - Nadużycie graniczne - Idealne beczki - Nazywanie rzeczy po imieniu - Opinia wobec nadużyć

IX. Pożary prowincjonalne - Widowiska dobroczynne - Nasze miłosierdzie i afisze - Sierpc i teatr - Skażenie języka i Sierpc - Pożar na Solcu - Straż ogniowa warszawska - Straż ogniowa na prowincji - Dzieje lokomocji - Tramwaje - Wpływ tramwajów na rozrost miasta - Przeszkody - Zwierzyniec - Wycie wilków

Z Ustronia

4. Chwila obecna - Felietony "Chwila obecna" ukazały się w warszawskiej "Gazecie Polskiej" od 11 stycznia do 21 grudnia 1875 roku. Cztery ostatnie (od XXXVII) podpisane są pseudonimem: Litwos. Felieton Ad usum Delphini, opatrzony podpisem: Litwos, nie należy do cyklu, ale ponieważ Sienkiewicz wspomina go w felietonie XXXIX jako "zeszły mój odcinek", został potraktowany jako naturalne uzupełnienie.

I. Wiejskie nudy i warszawskie rozkosze - Młodzi i starzy - Odrodzenie Resursy Kupieckiej - Towarzystwo Muzyczne - Członek z kalendarza - Powinszowanie noworoczne - Zapis Staszica - Trąd piśmiennictwa - Saltabadil i Sparafucile - Gołoledź paryska - Opera - "Kurier Świąteczny" i Rozyna - Epilog

II. Kotylion i operetka - Opera włoska - Woda - Hydropatia i skutki zimnych kąpieli - Paszkwil jako nowa roślina pastewna - Towarzystwo śmieszków - Wyławianie rubli - Wydatki karnawałowe - Czwartkowe przedstawienie w Teatrzyku Dobroczynności - Maskarada

III. Lenistwo felietonistów - Katastrofa tytułowa - Następstwa takowej - Zmiana pojęć karnawałowych - Bez maski w masce - Obiady balowe - Serce i żołądek - Ulice Warszawy - Opera włoska - Kuriery i kurierki

IV. Bal w ratuszu - Kontramarkarnia - Złośliwość losu - Wypadek w Łukowie - Dziwy - Konkurs krakowski - Rodzina Pempuchonów - Impresario z Krakowa - Przytulisko i żywe obrazy - Portrety w "Musze" - Piąta maskarada

V. Ocean zapomnienia i krytycy - Adam i Lewandowski - Miodowe miesiące - Operacje małżeńskie - Panna na hipotece - Stroje i łokciowe rachunki - Specyfik na zaprowadzenie oszczędności - Wyścigi matrymonialne - Nowożytny Grek - Poezja i cywilizacja - Współczucie dziennikarskie - Gra do puli - Teatr amatorski - Biuro Nędzy Wyjątkowej - Panem et circenses - Trupa końska

VI. Mandaryni, cyganeria i papierosy - Logika krain podziemnych - Moja obrona i reżyseria - Przedstawienia w Teatrze Dobroczynności - Psia opera - Żydzi - Bruki żelazne - Nasze osobliwości - Dwie kategorie służących - Jeszcze historia zgubionego fraka - Rycerz z Łukowa - Córka pani Angôt

VII. Towarzystwo a towarzystwo - Cechy towarzystwa - Żywe obrazy - Przytulisko - Biuro Wyjątkowej Nędzy - Bilanse - Moje obrony - Sympatie - Tama Daniszewskiego - Ogród Bartelsa - Za i przeciw - Nowe wydawnictwa

VIII. Rodzina Dziurdziulewiczów i jej zasługi - Jako małe szkody dla wielkich korzyści chętnie ponosić należy - Komedia pod tytułem Posiedzenie - Arystofanes i jego Rycerze - Towarzystwo Muzyczne - "Diabeł Kulawy"

IX. Złość ludzka - Ultramontanizm i ciepłe pledy - Narwicki, biały charakter - Nowi Cyncynaci - Wybory w Towarzystwie Muzycznym - Zosia i Juleczka - Moja skrucha - Jeszcze o "Kulawym Diable" - Odjazd panien Epstein - Brylantowy podarunek - Śniadania i śniadankowiczostwo - Dystrybucje jako szkoła obyczajów i doświadczeń - Omnibusy warszawskie - Rauty - Wiosna

X. Posiedzenie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych - Nasza opieszałość - Składka na drzewo - Muzeum Przemysłowe - Album Napoleona Ordy - Ptactwo wędrowne - Opera włoska - Psy śpiewające - Muzeum Gassnera - Konkurs dramatyczny

XI. Nowy komitet - Zasługi interregnum - Córy opozycji - Szczęście kobiety - Nasze niedbalstwo - Spółka Jedwabnicza - Koncert studencki - Gimnazja i uczniowie - Fałszywa wiosna i uniesienia felietonisty - Ptaki za pieniądze i ptaki za darmo - Kwesty - Diariusz Wielkiego Tygodnia - Jako po burzy następuje zwykle pogoda - Alleluja!

XII. Salamoński i "towarzystwo" - Hrabiowie i siodlarze - Piekarze i bułki - Ważność faktów - Konkurs dramatyczny - Inne projektowane konkursa - Pośrednik jako zguba - Ogród zoologiczny - Saski Ogród - Wiosna - Miasto w pierwszy dzień wiosny - Letnie mieszkania - Komorne

XIII. Towarzystwo Muzyczne w Kielcach - Przeciętny kaliszanin - Jeszcze o zapisie Walentego Stanczukowskiego - Bal w Czerwonym Domu - Salon porady prawnej - Jedenaście źródeł - Zakłady - Wisła - Wiosna - Pierwsze fiołki - Kwiaty na ulicach i ich sprzedaż - Żebractwo i handel - Żebractwo jako sztuka - Artykuły wstępne - Pamiętniki aktora teatru w Gawronowie

XIV. Projekta filantropijne - Kolonie Dobroczynności - Letnie mieszkania i niektóre trafiające się na nich przygody - Dom dla sierot w Ciechocinku - Inne sieroty potrzebujące domu - Dom nagrody dla dobrej służby - Jaki mamy klimat? - Domy walące się - Czy komorne zdrożeje, czy spadnie? - Okropne skutki płochości - Komplementa dla publiki i koncert na rzecz Towarzystwa Wsparcia Podupadłych Artystów - Salon koncertowy

XV. Wielki magik Buchwaldy - Sztuka, którą na pewno widzieć będziemy - Cyrk Salamońskiego i lwy - Pan Texel - Trochę o pogodzie - Bruki i latarnie - Boczne ulice - Oznaki wiosny w mieście - Saski Ogród - Wszystko tak, jak było - Ogród Botaniczny - Poetyczne uniesienie, po którym felietonista składa na tydzień pióro

XVI. Czy resursa rzemieślnicza, czy przemysłowców? - Brak tytułów - Niemczyzna - Nasza jeunesse dorèe - Cyrk Salamońskiego - Zabawa loteryjno-kwiatowa - Saski Ogród - Zasługi - Obcięte konary - Nieporozumienie - Towarzystwo Muzyczne - Suum cuique - Ogród zoologiczny - Obniżenie lokalów - Sezon letni - Teatr - Nowiny literackie

XVII. Koncert Fliegego - Sala koncertowa - Zapachy - Koncert niedzielny - Towarzystwo Muzyczne - Teatr Letni - Kapelusze i cukiernie - Golarz i szczotkarz - Wojna - "Kurier Codzienny" i Bolesław Prus - Konkurs pedagogiczny - Francuskie podręczniki o dobrym dziecku

XVIII. Młodzieniec złoty i pozłacany - Cyrk - Benefis pani Salamońskiej - Benefisy przyszłości - Pani Keller i trupa francuska - Giroflé i Girofla - Profesor Buchwaldy i afisze - Do Warszawy - Czy sposób, w jaki Gmina Ewangelicka zarządza funduszami, może być powodem dyskusji literackiej - Panna i znak zapytania - Berlińskie sposoby - Pomarańczowa skórka i literat - Złe obyczaje - Saski Ogród - Gaz i roślinność - Święta - Stary obyczaj i nowy współzawodnik

XIX. Historia wąsów - Hołdy mazowieckie - Co będzie dalej? - Buchwaldy - Sezon letni - Ogólna ociężałość - Ciało kupieckie - Reprezentanci - Zarząd szpitala na Pradze i fantowa loteria w Parku Aleksandryjskim - Telegrafiści - Depesze - Sezon pożarny

XX. Piękne widoki - Procesje - Wielkości widziane na odległość - Na wyżyny! - Teatr Letni - Ciemności i naftowe latarnie - Poranek dramatyczny - Kopernik - Teatra ogródkowe - Charakterystyka - Teatra jako szkoły - Dumas syn - Do dyrektorów - Cyrk: Salamoński, warszawianin, i ogród zoologiczny - Fantowa loteria - Rozhukane miłosierdzie - Panna Marie - Profesor Buchwaldy - Cyganie w Łazienkach

XXI. Ponęty Warszawy - Afisze - Karnawał pod gołym niebem - Ciemne strony sezonu - Jeszcze, i bez końca o pożarach - Dobro ogólne i jego miłośnicy - Przeciętni - Skutki platoniczności - Towarzystwa - Wycieczka członków Towarzystwa Osad Rolnych - Obietnice poprawy - Wycieczka do Jabłonny - Obniżanie się mieszkań - Jarmark wełniany jako ostatnia nadzieja - Wyjazdy za granicę - Sport - Wyścigi - Młodzi lordowie - Trenowanie - Różne poty

XXII. Wyprawa do Studzieńca - Widok Studzieńca - Przyszłość - Wpływ pracy i natury - Platoniczni członkowie - 2168 i 600 - Pochwała sześciuset - Żyrardów - Nasze skłonności - Jarmark wełniany - Ruchliwa chwila - Tendencja - Wyścigi - Służba z "towarzystwa" - Zarobki a zarobki - Głowa i nogi - Nasze rasy

XXIII. Jeszcze wyścigi - Wzruszenia - Połamane nogi - Z przeskodami - My i Anglia - Gorzka prawda - Fakta - Piękne projekta - Szosy miechowskie - Czego brak Miechowianom? - Przyszłość projektu - Bajka o szpitalu - Posiedzenie Spółki Jedwabniczej - Jedwabnictwo i proboszcze wiejscy - Miliony przyniosła fantowa loteria - Upadek zabawy - Ostatnia

XXIV. Święty Jan dawny i teraźniejszy - Termin - Wianki - Zamieranie obyczaju - Posiedzenie akcjonariuszów Drogi Warszawsko-Bydgoskiej - Dwie koleje - Oponent z zasady - Nowe koleje - Mój pesymizm - Smutna rzeczywistość - Przykłady naszej zaradności - Popis przemysłu i rolnictwa w Kaliszu - Z Sandomierskiego - Straże pożarne - Historia z beczką - Drągi do bosaków - Przy Kolei Terespolskiej - Trójpolówka - Drewniane schody - Miejscowe zwyczaje - Wycięte lasy - Historia o Icku Popycku i pewnym magnacie - Icek-psycholog - Towarzystwo Kredytowe - Jubileusz - Nasze winy - Wakacje - Przyszłość

XXV. Dzieci wiejskie - Bez opieki - Ochrony wiejskie i znaczenie ich w społeczeństwie - Egzamina i popisy - Instytu Muzyczny - Instytut Głuchoniemych - Cisza letnia - Czasy ogórkowe - Różne choroby - Wyjazdy za granicę - Rewolucja w "Bibliotece" - Wieści - Urzędnicy Drogi Terespolskiej - Kółko czytelnicze - Inni urzędnicy - Kąpiele - Nurki

XXVI. Kłopoty felietonisty - Kwestie, o których była już mowa - Historia o proboszczu i o pijanym chłopie - Prasa - System kukania - Synteza obozów - Jeszcze kwestia pożarna - Mińsk i jego przyszłość - Konin - Straż konińska - 98:2 - Młodzież konińska i jej charakterystyka - Rozmowa z wieśniakiem - Ogród zoologiczny - Co się zrobiło? - Odezwy - Statek na piasku - Moje marzenia i rzeczywistość, czyli Wisła przyszłości i teraźniejszości - Znak życia - Trochę o panu Bartelsie - Niejasna kwestia - Przenosiny czy wynosiny - Niedźwiedzie i wilki na ulicy - Ich przyszłość - Teatra - "Antokol" i jego położenie - Francuzi w Dolinie Szwajcarskiej - Teatr warszawski - Urlopy - Pustki

XXVII. Sesje i sesyjki - Narady o zwierzętach - Na śmierć! - Skóra na niedźwiedziu - Projekta - Projekta na urlopie - Muzeum Przemysłowo-Rolnicze - Co myślą organizatorowie? - Historia o Radziwille i o pewnym Żydku karczmarzu - My i projektodawcy - Komitety sanitarne - Zjazdy sanitarne - Znowu projekta - Ornaty i francuszczyzna - Czytelnia dla kobiet - Paul de Kock i nowy przekład jego dzieł - Offenbach - Powódź offenbachiad - Teatr - Piąty akt Fausta - Panna Deryng - Obietnice i zawody - Zdumienie - Scena lwowska i Dyrekcja Teatrów Warszawskich

XXVIII. Zgliszcza i pustka

XXIX. Historia Muzeum Przemysłowego - Ofiarność i jej warunki - Składki na pogorzelców - Przedstawienia w teatrach ogródkowych - Deszcz - Jedna szósta - Stały teatr - Jak można wyjechawszy na wakacje nie tracić dochodu w Warszawie - Nudy - Pan d'Auroche - Fałszywa wieść o biurze stręczenia pracy - Czy most, czy kanalizacja - Komitet sanitarny - Syrena - Deszcz - Zbiory - Prawdopodobna ruina - Kapitał i ziemia - Videant...

XXX. Urodzaj na komitety - Najnowsze pogorzelowe - Miejscowy i warszawski - Widowisko w cyrku - Widowisko w "Eldorado" - Członek zbyt gorliwy czy zbyt ostrożny - Nawał zajęć - Nie można dwóch srok na raz chwytać - Bis dat, qui cito dat - Pomoc i jej warunki - Historia o wróblach - Filantrop i biedak, czyli ludowa logika - Marudztwo - Nienowa historia - Pożar wczorajszy - Straż i strażacy - Ich zabawy - Opowiadanie pułkownika - Ratunek - Kolej konna i publiczność, czyli coś nigdzie niebywałego - Nasze ultimatum - Zabawa na Pradze - Szpital na Pradze - Warszawa - Wielki człowiek w przejeździe - Bitwa pod Sedanem i miejscowe komentarze - Koniec

XXXI. Sąd królowej - Kto chudy - Chuda Dywidenda, ale nietłusta i Administracja - Winy administracji - Za granicę - Jedyny fakt - Pogorzele i pogorzelcy - Przemysłowcy - Miłosierdzie jako pole eksploatacji - Nieprzyjaciele kieszeni - Zewnętrzny i wewnętrzny - Spekulacje - Loterie - Ostatnia loteria - Pożyczka - Promesy i mikroskopijny napis - Mały kraszek, który wielkim krachem stać się może - Moje rady - Przeciwności - Pociągi spacerowe - Odpust w Częstochowie - Zamieszanie - Potrzebne środki ostrożności - Koniec sezonu - Goście kąpielowi - Nowe życie i nowy sezon

XXXII. Zimowy sezon - Niepojęte wieści - Dramaty o białych wierszach - Niewinni - Artysta i krytycy - Słówko o akcentach - Jak należy być królową - Municypalność - Most - Jego prawa i lewa strona - Licytacja na konserwację kanałów i mostków - Stare nowiny - Pożar w Przasnyszu - Sprawozdanie Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego - Groźby przyszłości - Subhastacje - Kto z nich korzysta - Towarzystwo Jedwabnicze - Przyszłe skarby - Proboszcze - Towarzystwo Muzyczne - Cisza i pustka - Wielkie wspomnienia - Mówcy - Ludzie, którzy nie znoszą spoczynku - Nowy liść w wieńcu - Powodzenie felietonistów - Dziwaczne gusta - Najnowszy filolog - Jego groźby - Jego obawy

XXXIII. Nowy wynalazek - Nowa maszyna - Kto będzie korbą kręcił? - Pociągi mężowskie - Nowy obyczaj lokowania pasażerów - Moje wspomnienia - Welocypedy - Królowa welocypedu - Przedsiębiorczy impresario - Ostatnia loteria fantowa - Jej program - Komitet loteryjny - Pro i contra - Instytucje dobroczynne - Żebractwo - Przyczyny żebractwa - Groszowe miłosierdzie - Groszowość w ogóle - Posiedzenie członków Stowarzyszenia Spożywczego "Merkury" - Merkury starożytny i nowożytny - Klęski - Pożary - Miłosierdzie usypia - Przyzwyczajamy się - Precz z apatią

XXXIV. Ostatnie zebranie członków Stowarzyszenia Spożywczego "Merkury" - Dlaczego zebranie nie miało miejsca? - Złośliwości i potwarze - Przezorność i mądrość członków - Trudności uruchomienia - Niebezpieczeństwo pod sufitem - Pożądane consilium facutatis - Instytucje ekonomiczne - Nasi filistrzy - Historia pana Cymbałkiewicza - Jako stał się znakomitym - Nekrolog - Opinie - Teatra ogródkowe - Zawiedzione nadzieje - Prasa i przedsiębiercy teatralni - "Czarne widmo nędzy" - Wilkońska i jej ostatnie chwile - Puste strzały - Sezon polowania - Myśliwcy miejscy - Deputacje zajęcze - Grubsza zwierzyna - Uprzejmość warszawiaków - W jaki sposób powraca się z polowania ze zwierzyną

XXXV. Idę za modą - "Hacfiro" - Czym będzie - Przypuszczenia - Pismo poświęcone strzyży owiec - Gorzka prawda najlepsza w cztery oczy - "Hacfiro" jako organ konserwatyzmu - Obawy konserwatyzmu - Wyłomy - Skąd brać prenumeratorów? - Hebrajszczyzna - Zjazd kolejników - Hrabina - Panna Cholewicka i dyrektorowie kolei niemieckich - Program zjazdu - Jeszcze Hrabina - Moniuszko - Pomnik dla Moniuszki - Pierwotne projekta - Wątpliwości - Rada i syndyk

XXXVI. Rozmowa - Żargon handlowy - Giełda i giełdowicze - Czy będziemy mieć własny język handlowy? - Wziętość cudzoziemszczyzny - Giełda zbożowa - Zasługi projektodawców - Moje projekta - Magazyny zasług i składy projektów - Czym mogę - Tanie kuchnie - Fartuszki - Milczenie - Urzędnicy Lombardu - Historia o armacie, czyli salto mortale felietoniczne - Nowe budowle - Styl warszawski - Nasza oryginalność - Sława - Sacher Masoch i jego zdanie o nas - Kwestia wewnętrzna - Kruszę kopię - Czytelniczki i czytelnia p. Jeleńskiego

XXXVII. Koleje konne - Czy dawne spełniały swe zadanie - Po co ludziom na złość robić? - Powody, dla których jestem przeciwny kolejom - Komitet zoologiczny - Pytania i odpowiedzi - Co za naukę stąd brać mamy - Dzień siódmy - Co by zostało po przesianiu - Lata nieurodzaju - Przyszli historycy - Niesłychany wypadek, czyli kąpiel w okowicie - Rozbitkowie i opinia - Jak należy nazwać rzecz po imieniu - Moje obowiązki - Ja i "Gazeta Handlowa" - Nie rozumieją mnie - Pytanie: co jaśniejsze? - Treść i prawda - Prace Herkulesa - Redaktor-Herkules - Moje sympatie - Przemawiam językiem zrozumiałym - Jeszcze o "Hacfirze" - Nowe pytanie - Podwójna rola - Kalendarze - Kolęda autorki 365 obiadów - Wyjątki - Koniec - Słówko pro domo sua - Mój podpis

XXXVIII. Kwestia wschodnia - Powody polityczne - Nowe drogi, karetki, omnibusy, pocztylioni, e tutti frutti - Lombard i moje dobre chęci - Kilka słów poważnych o Żydach, a humorystycznych o niektórych organach - Dawidek - Z giełdy do salonu - Moja galeria - Kawaler Zielonogłowski i marszałek Nadymalski - Mam takich więcej - Przejście do spraw poważniejszych - Niewinni - Rozmowa - Obraz - Ziarnko piasku - Moje powody i moje rady

XXXIX. "Pociecha" - Rakowiec - Warszawa - Różnica między komunikacjami lądowymi a wodnymi - Towarzystwo oparte na wzajemności - Szosy - Bronię go - Dwa sposoby ułatwienia komunikacji - Pozytywiści i idealiści - Sielanka - Zasługi sielankowe - Los koni - Co by się stało - Moje rady ptasie - Doświadczenie - Ostrożność - Okropne skutki płochości - Komitet zoologiczny - Turecczyzna - Komitet i publiczność - Burza w teatrze - Komu postawić pomnik - Inde irae - Verdi - Zapał dla znakomitości - Panna Donadio i miła z nią rozmowa - Uwielbienie dla cudzoziemszczyzny - Ucywilizowane polowanie - Skok felietonowy - Nowy sposób egzekucji - Ze słyszenia i na własne oczy - Pan Eysmont i tragikomedia - Jej treść - Wartość - Dialog - Zakończenie

XL. Szkółka przy ulicy Pięknej - Potwarze i paszkwile - Moja obrona - Sprawy Resursy Obywatelskiej - Zasada matematyczna - Przysięga - Potrzeba sali - Powtórzenie - Przytulisko - Żywe obrazy - Biuro Wyjątkowej Nędzy - Obrona - Komitet Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych - Jaka sztuka, taki komitet - Występuję przeciw panu C. G. - Usprawiedliwienie - Przekłady - Consuélo - Pan Breslauer - Dawne wydawnictwa

Ad usum Delphini - Wspomnienia z teatru we Lwowie

5. Mieszaniny literacko-artystyczne - ukazały się, podpisane pseudonimem "Litwos", w dwutygodniku warszawskim "Niwa" w tomach XVI (1879), XVII-XVIII (1880) i XIX-XX (1881). Mieszaniny artystyczne i literackie (przy rozdziale II zmienione w Mieszaniny literacko-artystyczne) ukazały się w dzienniku warszawskim "Słowo" w roku 1882 w numerach: 37 (16 lutego), 46 (26 lutego) i 58 (15 marca).

I. Mieszaniny literacko-artystyczne 1879-1881

I. "Niwa" i ja - Dane na kronikarza - O czym będę pisał - Do książek - Moja nadzieja - Adam Asnyk i wspomnienia znad morskiego brzegu - Przyjaciele Hioba - Profile - Talenta i safanduły - Pod szczęśliwą gwiazdą - Zwykłe koleje - Aniołowie z książek i aniołowie z rzeczywistości - Les rois en exil - Inne ideały - Wspomnienie o Gottliebie - Zakończenie

II. Występy Modrzejewskiej - Wspomnienie - Talent i sceptycyzm - Jako warszawski sceptycyzm się rozpłakał - Zostań czy pamiętaj? - Warunki miejscowe - Nieco o teatrze i o tym, co go tyczy - Co lepiej? - Siły wewnętrzne - Mamy szkołę polską czy polskie malarstwo? - Siemiradzki, Czachórski - Walery Przyborowski Rubin wezyrski - Pesymizm mego przyjaciela - Kobiety i mężczyźni - Miłosierdzie i miłość - Frazes i prawda - Powieści kobiet i czego w nich brak - Powieść, której autorki nie wymieniam

III. Pieśni Heinego. Przekład Aleksandra Kraushara. Wydanie nowe uzupełnione. Warszawa 1880. Nakładem Gebethnera i Wolffa

IV. Bratnie dusze - Portret Modrzejewskiej - Maria Konopnicka

V. Trudności i kłopoty - Prawdy - Odczyty - Kasia i Marynka - Trzy rodzaje kobiet

VI. Daniel Rochat, komedia Wiktoryna Sardou

VII. Sąd honorowy, komedia w pięciu aktach Edwarda Lubowskiego

VIII. Przeciw Zoli [E. About Le roman d'un brave homme]

IX. Z mojego zielnika, nowela Heritesa - Romans Pana Michała, powieść Zacharyasiewicza - Kraszewski w Warszawie, humoreska sceniczna Mariana Gawalewicza

X. Żywe źródło - Czartowska ława Galasiewicza - Zygmunta Sarneckiego prace dramatyczne: Zemsta pani hrabiny, Febris aurea, Nad ranem

XI. Szkice Kubali

XII. Szkice Kubali - Powrót z Golgoty Krudowskiego

XIII. Chore dusze, powieść Kraszewskiego (dwa tomy). Wydanie Gebethnera i Wolffa

XIV. Odczyty Spasowicza. Posąg, dramat Szymanowskiego

XV. Widma Orzeszkowej - Elisza, fragment dramatyczny Marii Konopnickiej - Berlicza Sasa Mozaika, gawędy szlacheckie z lat ubiegłych

XVI. Mała popularność niemieckich pisarzy - Wybór pism Pawła Heysego: Sabinki, Samotnia, Odrodzenie, Annina, Wdówka z Pizy, Węgierska hrabina, Męczennik wyobraźni, Dziecię wieszczek

XVII. Wydawnictwo pani Orzeszkowej - Studia nie z natury Spasowicza: Syrokomla, Matuszewicz, Pol, Tragiczna Szekspirowska historia o królewiczu duńskim Hamlecie - Wyświecona Herncisza - Album Napoleona Ordy

XVIII. Numa Roumestan, powieść Alfonsa Daudeta

II. Mieszaniny artystyczne i literackie 1882

I. Rzeczpospolita Babińska Jana Matejki - Antologia polska - Z różnych sfer Elizy Orzeszkowej - Woły robocze Wilczyńskiego

II. Profesor Tarnowski O dalszym ciągu rozwoju poezji romantycznej w Polsce

III. Edmuda de Amicis Maroko. Przekład Marii z Siemiradzkich Obrąpalskiej, nakład F. Sulimierskiego - T. J. Hodi Pan Ślepy Paweł

6. Wiadomości bieżące - Arytukuły ogłoszone tu pod zbiorowym tytułem "Wiadomości bieżące, rozbiory i wrażenia literacko-artystyczne" ukazały się w "Gazecie Polskiej" (Warszawa) w latach 1879-81. Wszystkie sygnowane są znakiem paragrafu (§), inicjałami H. S. lub pseudonimem Musagetes.

I. rok 1879

[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100]
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200]
[201-210] [211-215]

II. rok 1880

[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100]
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200]
[201-210] [211-220] [221-230] [231-240] [241-250] [251-260] [261-270] [271-280] [281-290] [291-300]
[301-310] [311-320] [321-330] [331-340] [341-350] [351-360] [361-370] [371-380] [381-390] [391-400]
[401-410] [411-420] [421-427]

III. rok 1881

[1-10] [11-20] [21-30] [31-41]

7. Kronika tygodniowa (II zatytułowana: Kronika warszawska)

I. Koniec starego roku - Złe czasy - Otucha - Działalność publiczna - Dawny przykład - Skutki zaburzeń - Projekt Prusa - Środki ratunku, miłosierdzie i kredyt - Pomyślniejsze wróżby - Pogłoski, legendy ludowe - Niewytłumaczone powody - Co najprawdopodobniej wywołało ruch ostatni - "Szara Bera" i wieści o zemście - Potrzeba zapobieżenia wieściom - "Gazeta Świąteczna" - Ostatnia klęska - Pożar - Zbieg okoliczności - Życzenia

II. Zamierzona wyprawa - Najpilniejsze potrzeby - Racja "pro" i "contra" - Parę słów bez żartu - Pan Stefan Szolc-Rogoziński - Trochę o geografii i środkowej Afryce - Cel podróży - Uczestnicy - Literaci warszawscy - Przyjazd Sary Bernhardt - Zapowiedź, podziękowanie - Prolog i akt pierwszy pobytu - Wieczór przed teatrem i po teatrze - Diva - Piorun w redakcji - Obrona - Dziwne czasy - Robert i Bertrand - Porównania kosztów - Przyszłe odczyty - Uspokojenie

III. Sara Bernhardt - Odlot żurawi - Inteligentna publiczność - Pamiętnik - Ton francuski - Francuszczyzna - Przerobiona piosenka - Le roi est mort itd. - Przyjazd Modrzejewskiej - Meiningenowie - Brak zabaw - Ciężkie czasy - Głosy do komitetu - Ofiarność - Dar dla Macierzy - Doświadczenie - Obietnica - Rozczarowanie - Zyski śniegowe - Zarządy i akcjonariusze

IV. Powódź korepetycyj - Polityka kuropatwia - Crispinus - Consilium facultatis - Współczucie i uznanie - Kasa i mienia Mianowskiego - Członkowie - Nadzieja - Komitet - Poeta spod Rypina - Nauka i kuropatwa - Nowa rubryka - Zaległość i inne towarzystwa - Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - Rzeźba - Taine - Brodzki i Weloński - Gladiator - Wspomnienia rzymskie - Pracownia - Stankiewicz - Salon wystawy - Piwnicki - Horowitz - P. Bilińska i Malarz wędrowny - W. Kotarbiński - Gondola - Libelle - Dziwne wrażenia - Opowiadanie Suchenwirda - Szczególna maniera - Owidzki - Przed dworkiem

V. Szkice Klina - Wiele hałasu o nic - Odczyt pana Szolca-Rogozińskiego - Jasnowidzenie - Pomoce - Obecna moda - Przyszłość - Prawdopodobne spory - Początek roku - Zapowiedzi - Nowy objaw umiłowania literatury - Zamiłowanie i nienawiść - Dramata - Oktavius Feuillet - Historia jednej paryżanki - Odgrzewania - Karnawał - Cisza - Maskarady - Korespondencja maskaradowa - Powaga myśli - Środek na biedy - Terminatorowie - Blaumontag - Wystawa p. Krywulta - Koniuszko - Krzesz - Matejko

VI. Odkrycia - "Trzecia część" - Malkontenci - Dobre strony każdej sprawy i rzeczy - Na tysiąc jeden - O czym statystyka milczy - "Dla edukacji dzieci" - Zadania obywatelskie - Historia pewnego tatusia, jego synów oraz córeczek - Pan Łojko - Głos wołającego na puszczy - Kawalerowie - Morawski - Edukacja i edukacja - Kilka słów o dawnych tradycjach i potrzebach dziejowych - Pretensje - Koniec historii - Strachy na Lachy - Doktór i pacjent - Giełda karnawałowa - Stare sposoby - Wujaszkowie - Testament hr. Kickiego - Zapowiedziana książka - Tow. Osad Rolnych - Odludek filantrop - Pobożne życzenie

VII. Przykry sen i miłe przebudzenie - Letnie mieszkania - Spis jednodniowy - Delegaci - Jacy lepsi - Kto jest osobą - Rozumowanie staruszki - Żydożercy - Praktyczne sposoby - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił - Tańcująca filantropia - Bal na studentów - Przytulisko - Dom dla szwaczek - Kasy pożyczkowe - 150 000 rs. - Dodatnie rubryki - Nogi i głowa - Post - Książki i odczyty - "Biblioteka Warszawska" - Pośmiertny poemat Gustawa Zielińskiego - Dawne echa - Dawna i dzisiejsza poezja - Książę Bismarck jako mówca przez F. K. - Kilka słów pro domo sua - Zrozumie, kto zechce

VIII. Prośba do potomności z powodu pp. Głąba i Cyrata - Historia pewnego lekarza, pewnego pacjenta i niezapłaconego honorarium - Nierozsądne pytania - Znikomość - Cnota - Filantrop i samowar - Kronika kradzieży - Wystawa w Amsterdamie i co możemy na nią wysłać, a czego wysłać nie możemy - Holendrzy i my - Pedagodzy - Jednomyślność gmin - Co im nie smakuje - Ochrony i moralność ludu - "Gazeta Świąteczna", wiersz w "G. Świątecznej", p. Kowerska i p. Konopnicka - O poezji w ogólności a p. Konopnickiej w szczególności

IX. List pana Z. G. do prawników - Łamigłówka - Milczenie - Pociecha filozoficzna i sposoby używane prywatnie - Smutne żarty - Tragikomedia w Michowie - Wójt i sąd - Spór o kancelarię - Pojedyncze akta tragikomedii - Uroczyste wystąpienie - Skutki wymowy - Ustąpienie - Posępna karawana - Koniec legendy - Obiad składkowy - Ilość jarmarków - Zagadki - Ptaki przelotne - Modrzejewska - Szolc-Rogoziński - Pożegnalny odczyt - Wrażenia - Julian Brun - Mój sekretarz - Pobłażliwość czytelników - Co było ciekawego w "Niwie" - Dziwne zastanowienia p. Kasznicy - "Słowo" i oportunizm - "Niwa" i oportunizm - Nasze przekonania - Wyjaśniona sprawa, w czym "Niwa" czyni krzywdę pannie Czaki - Słowa Merkucja - Poważniejsze zadania - Ideał dziennika - Zdanie, na które mogą się zgodzić zachowawcy i postępowcy

X. Jubileusz profesora Przyborowskiego - Wspomnienia uniwersyteckie - Literatury sławiańskie - Autorowie piśmienni - Katedra literatury polskiej - Lublin i Pińczów - Mały udział społeczeństwa w zmianach muzykalnych - Właściwości muzykalne - Prawo - Drogowskaz - Związek między zakładami naukowymi i społeczeństwem - Zdanie filozofa - Eufonia i generał v. Stiehle - Moje wspomnienia - Pierwsze kroki na niwie kronikarskiej - Czego chciał mój pierwszy redaktor - Wspólny los - Jestem pomszczony - Bijesz ty moich Żydów - Przeróbka Lama - Jeszcze o oportunizmie i o p. Kasznicy - Otwarta przyłbica i nienasunięta czapka - Wzajemność komplimentów - Czego wymaga sprawiedliwość - Wyznania i nieporozumienia - Odczyty w Warszawie - Dopełnienia - Na co by się zgodzili pan Z. G. i pan Piskorski - Statystyka - Rozumowanie Zulusa - Podobieństwo - Projektowany konkurs - Teatr - "Nasze nieobecne" - Oszczędności - Stan rzeczy obecny - Wieża Babel

8. Listy z podróży i wycieczek

I. Z wystawy w Wiedniu

II. Listy Litwosa z Wystawy Paryskiej

III. Listy z Paryża

IV. Listy Litwosa z Paryża

V. Kongres międzynarodowy literacki w Paryżu

VI. Z wystawy antropologicznej w Paryżu

VII. Z Paryża

VIII. Z Szczawnicy

IX. Z Wenecji

X. List z Rzymu

XI. Z Puszczy Białowieskiej

XII. Walka byków. Wspomnienia z Hiszpanii

XIII. Wycieczka do Aten

XIV. Z wrażeń włoskich. Nervi

9. Ostatnie kroniki

I. [O pomoc dla wyprawy afrykańskiej Rogozińskiego]

II. Odczyty na dochód Osad Rolnych

III. "Hołd Pruski". Obraz Jana Matejki

IV. Zakupno "Hołdu Pruskiego"

V. Z powodu ofiarowania "Hołdu Pruskiego"

VI. Wystawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

10. Sprawy pruskie

I. O Bismarcku

II. List do baronowej Suttner

III. O gwałtach pruskich

IV. List do Karola Rosego

V. Z ankiety "Co myślę o Niemczech"

VI. List otwarty do J. C. M. Wilhelma II, króla pruskiego

VII. Przeciw intrygom hakatyzmu

VIII. Ankieta o wywłaszczeniu

IX. Prusy a Europa

X. O polityce pruskiej

XI. W sprawie rocznicy grunwaldzkiej

11. Sprawy społeczne wewnętrzne

I. Licytacja Zakopanego. Kto da więcej?!

II. List otwarty Polaka do ministra rosyjskiego

III. Naród sobie

IV. Projekt Komitetu Narodowego

V. Odezwa do rolników

VI. Przemówienie podczas procesji narodowej w Warszawie

VII. Trzeci Maj

VIII. Dom Polski i jego znaczenie

IX. Sokołowi Berlińskiemu na dwudziestopięciolecie

12. Sprawy innych narodów

I. Odpowiedź na ankietę w sprawie przyszłości Boerów

II. W sprawie wojny włosko-tureckiej

13. Sprawy polonii amerykańskiej

I. List otwarty do Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

II. List do Polaków w Ameryce

III. [W sprawie pomnika Mickiewicza w Chicago]

14. W sprawie pomocy ofiarom wojny

I. Do ludów ucywilizowanych

II. [List I do Stanisława Osady]

III. [List II do Stanisława Osady]

IV. Do dzieci polskich w Ameryce

V. Do redakcji "Głosu Narodu"

VI. Do redakcji "Głosu Narodu"

VII. Do redakcji "Głosu Narodu"

VIII. [List III do Stanisława Osady]

IX. Do redakcji "Głosu Narodu"

X. Do redakcji "Głosu Narodu"

XI. W sprawie Komitetu Generalnego w Vevey

XII. Do redakcji "Głosu Narodu"

XIII. Do redakcji "Głosu Narodu"

XIV. Do Polskiej Rady Narodowej w Ameryce

XV. Do Centralnego Komitetu Ratunkowego w Ameryce

XVI. [List IV do Stanisława Osady]

XVII. Literatura polska